Устројство СНП „Збора“

grb-zbora

Прва одредба

Србски народни покрет „Збор” (у наставку : Збор) је удружење Срба чији је циљ развијање свести о Православном хришћанству, србству, саборовању и органској мисли о друштву и народу, истраживањем и проповедањем истине у циљу извођења србства са целокупним људским родом кроз Православље на прави пут и ослобађање од погрешних усмеравања. Збор постоји ради борбе за добро а против злога. Збор је државничко, светоназорно и борбено средиште србског народа. Збор значи: „Задружна борбена организација рада” и „Завет Богу, Отаџбини, Роду”.

Друга одредба

Ради остваривања свога циља Збор се нарочито бави просветитељством, у смислу ширења мисли Збора, истражује повест и стара се о предању, трудећи се да одбрани народни дух и истинску србску самосвојност, бави се уметничком делатношћу и развојем србске баштине, издавањем књига и листова и другим видовима представљања, покреће, повезује и помаже друга удружена прегнућа и појединачне делатнике истих или сличних ставова ради заједничког деловања. Збор користи све видове делатности које су у складу са Православном вером и обичајним право у Срба.

Трећа одредба

Збор своју делатност обавља на подручју свих Србских земаља и свуда где се штите србски интереси. Седиште Збора је у Панчеву.

Четврта одредба

Збор је устројен домаћинским, родитељским и органским начелом самодржавља, начелом које у народном схватању значи: „Бог је господар у васиони, краљ је господар у држави, а отац је господар у породици“. Врховни савет Збора је Веће Збора које саветује председника Збора. Оснивач Збора је председник Збора. Чланом Врховног савета Збора може постати свако лице које предложи најмање један члан Врховног савета а одлуку о пријему у Врховни савет доноси председник Збора. Престаје се бити чланом Врховног савета на предлог најмање једног члана Врховног савета а одлуку о престанку чланства у врховном савету доноси председник Збора. Председник Збора одређује број чланова Врховног савета и одабира на службу вође огњишта. Чланови Врховног савета и вође огњишта полажу заклетву лојалности председнику Збора. Председник Збора може да суспендује Врховни савет и огњишта. Председник Збора је вођа Збора, управља Збором по строго хијерархијском начелу и одлучује о избору заступника у правним пословима и новчаном промету. Председник Збора по потреби одређује свог наследника и на њега преноси сва права и руковођење имовином Збора. Уколико председник Збора поднесе оставку а не именује свог наследника њега одабира Врховни савет: саборно, општим сагласјем -консензусом. Председник Збора одређује главног тајника и благајника Збора. Седнице Врховног савета заказује председник Збора. Председник Збора именује надзорни орган који једном годишње доноси извештај о финансијском пословању Збора.

Пета одредба

Члан Збора може постати свако лице које прихвати циљ и Устројство Збора. Одлуку о пријему у чланство Збора доноси Председник Збора самостално или на предлог председника огњишта. Чланство се стиче потписивањем приступнице и полагањем завета послушности председнику Збора. Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању. Одлуку о престанку чланства доноси председник Збора. Члан има обавезу да извршава одлуке Збора. Члан има право да буде одабран на службу Збору. Чланови Збора су удружени у зборашка огњишта која одређује председник Збора. Огњишта спроводе одлуке предеседника Збора и учествују у раду Збора давањем давањем предлога и саветовањем. Старешине огњишта бирају тајнике и благајнике огњишта.

Шеста одредба

Збор стиче средства од чланарина, добровољних прилога, задружног рада, хонорара, издавачке делатности, дарова, као и из других извора, сагласно духу и вредностима хришћанског морала а у складу са законом. Седма одредба Имовина Збора је власништво врховног савета Збора и њоме управља председник Збора или неки други члан Збора по овлашћењу председника Збора у складу са Статутом. Имовина у задружном власништву је својина задругара Збора. Удруживање је добровољно и треба да послужи општем напретку сваког појединог члана Збора. У случају престанка постојања Збора имовина Збора пренеће се на чланове Врховног савета у једнаким деловима.

Осма одредба

Збор може учествовати у домаћим и међународним организацијама као покретач, припадник или помагач прегнућа, о чему одлучује председник Збора.

Девета одредба

Застава Збора је: црвена са, у средини, белим „таковским крстом” оивиченим црно и уписаним око крста четири бела оцила-слова „С” оивичена црно, уписана око крста и постављена у кружни облик око крста. Таковски крст има за основу равнострани крст а од средине крста странице крака се кружно и удубљено шире према споља док се крак завршава кружно и испупчено према споља. Грб Збора је: штит уоквирен златном ивицом са, на зеленом штитном пољу, златним класом удесно повијеним у односу на уздужну осу штита и листом класа а иза штита са златним мачем усправно постављеним чији крстолики основ стоји изнад средине а врх оштрице остаје испод краја штита. Печат Збора чини крстолико кручно печатно поље у чијем унутрашњем рубу је уписано, у врху: „Збор”, страном десном, левом и средином „Србски народни покрет“, а у средини печатног поља уписан је штит са класом повијеним удесно иза кога је уписан крстолики усправан мач. Химна Збора је: „Војска Смене”.

Десета одредба

Збор обезбеђује јавност свог рада извештавањем јавности, саопштењима, издаваштвом и другим видовима представљања. Једанаеста одредба Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут усвојен на Скупштини одржаној 27.9.2003. године.

С.М. „Свети рат“

 

Scroll to Top